Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng!
1. Cung cấp những sản phẩm đảo bảo chất lượng, thỏa mãn các yêu cầu đã cam kết với khách hàng.
2. Định hướng và từng bước xây dựng hệ thống quản quản lý chất lượng – môi trường của Công ty phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001; ISO 14001.
3. Thường xuyên cái tiến hệ thống quản lý chất lượng.